سیگنال دهی ارزهای دیجیتال

http://www.gtairan.com/

ساختمان سامسونگ برای GTA V

آموزش نصب :   1. Use openIV to manually install the dlc.2. Drag and drop in edit mode the dlc folder samsungbuilding to path Grand Theft Auto Vmodsupdatex64dlcpacks.3. add entry dlcpacks:/samsungbuilding/ to dlclist.xml inGrand Theft Auto Vmodsupdateupdate.rpfcommondata4. Done! rate and comment.

ساختمان سامسونگ برای GTA V

آموزش نصب :   1. Use openIV to manually install the dlc.2. Drag and drop in edit mode the dlc folder samsungbuilding to path Grand Theft Auto Vmodsupdatex64dlcpacks.3. add entry dlcpacks:/samsungbuilding/ to dlclist.xml inGrand Theft Auto Vmodsupdateupdate.rpfcommondata4. Done! rate and comment.

ساختمان سامسونگ برای GTA V
آموزش نصب و دانلود :

download

آموزش نصب :

 

1. Use openIV to manually install the dlc.

2. Drag and drop in edit mode the dlc folder samsungbuilding to path Grand Theft Auto Vmodsupdatex64dlcpacks.

3. add entry dlcpacks:/samsungbuilding/ to dlclist.xml in
Grand Theft Auto Vmodsupdateupdate.rpfcommondata

4. Done! rate and comment.