سیگنال دهی ارزهای دیجیتال

http://www.gtairan.com/

مود مشاغل واقعی در GTA V

آموزش نصب :   InstallationMove the "spmappatches1" and "spmappatches2" folders in "modsupdatex64dlcpacks".Add "<Item>dlcpacks:/spmappatches1/</Item>" and "<Item>dlcpacks:/spmappatches2/</Item>" to the "dlclist.xml".

مود مشاغل واقعی در GTA V

آموزش نصب :   InstallationMove the "spmappatches1" and "spmappatches2" folders in "modsupdatex64dlcpacks".Add "<Item>dlcpacks:/spmappatches1/</Item>" and "<Item>dlcpacks:/spmappatches2/</Item>" to the "dlclist.xml".

مود مشاغل واقعی در GTA V
آموزش نصب و دانلود :

download

آموزش نصب :

amozesh

 

Installation
Move the "spmappatches1" and "spmappatches2" folders in "modsupdatex64dlcpacks".
Add "<Item>dlcpacks:/spmappatches1/</Item>" and "<Item>dlcpacks:/spmappatches2/</Item>" to the "dlclist.xml".