سیگنال دهی ارزهای دیجیتال

http://www.gtairan.com/

ابزار VisualV برای افزایش قدرت گرافیکی GTA V

آموزش نصب :   For OpenIV modPackage:1. Install OpenIV - http://openiv.com/WebIV/guest.php?get=12. Run OpenIV, click Tools -> ASI Manager and install ASI Loader and OpenIV.asi.3. Click Tools -> Package Installer and choose VisualV.oiv.4. Choose Install to mods folder.

ابزار VisualV برای افزایش قدرت گرافیکی GTA V

آموزش نصب :   For OpenIV modPackage:1. Install OpenIV - http://openiv.com/WebIV/guest.php?get=12. Run OpenIV, click Tools -> ASI Manager and install ASI Loader and OpenIV.asi.3. Click Tools -> Package Installer and choose VisualV.oiv.4. Choose Install to mods folder.

ابزار VisualV برای افزایش قدرت گرافیکی GTA V
آموزش نصب و دانلود :

download

آموزش نصب :

amozesh

 

For OpenIV modPackage:
1. Install OpenIV - http://openiv.com/WebIV/guest.php?get=1
2. Run OpenIV, click Tools -> ASI Manager and install ASI Loader and OpenIV.asi.
3. Click Tools -> Package Installer and choose VisualV.oiv.
4. Choose Install to mods folder.